Povinně zveřejňované informace
podle §5, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a Standardu ISVS

1. Oficiální název:

úplný oficiální název povinného subjektu

Obec LEŠTINKA

2. Důvod a způsob založení:důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost -vznik jako územní samosprávná jednotka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění-obec zajišťuje veřejnou správu svého území vč. výkonů působnosti orgánů státní správy

3. Organizační struktura:

popis organizační struktury povinného subjektu

zastupitelstvo obce   =>  výbory obce

starosta obce  =>  zástupce starosty obce
administrativa obce

Organizační struktura obce

4. Kontaktní spojení:kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

OBEC LEŠTINKA

Leštinka č.30
539 73 SKUTEČ

tel/fax 469 351 336

mobil starosta Luboš Kropáček: 602 872 689
mobil místostarosta: Jiří Lorenc 723 083 775
email :
ou.lestinka@tiscali.cz

Kontakty a spojení

Úřední hodiny : PO 16,00 – 18,30 hod
5. Případné platby můžete poukázat:bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

KB Chrudim pobočka Skuteč

č.ú.14320-531/0100

6. IČO:

identifikační číslo organizace (IČO)

002 70 377

7. DIČ:

daňové identifikační číslo organizace (DIČ)

233-00270377

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

 Vyvěšeno.

K nahlédnutí zde.

9. Žádosti a informace:

místo a způsob, jak získat příslušné informace. Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronické pošty. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis

- v kanceláři OÚ Leštinka v úřední hodiny

- úřední desky umístěné před budovou OÚ
- informačních skříňky rozmístěné po obci

(u prodejny a na návsi)

- prostřednictvím místního rozhlasu a zpravodaje


podrobnosti zde

10. Příjem žádostí a dalších podání:kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

- v kanceláři OÚ Leštinka v úřední hodiny

11. Opravné prostředky:místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

- na Obecním úřadě v úřední hodiny ve lhůtě uvedené v poučení toho ţo rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

- proti opatření výboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu a působnosti projedná starosta, místostarosta,  příp.výbory obce
- došlo-li rozhodnutím výboru či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za podmínek § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d Ústavy ČR ústavní stížnost k ústavnímu soudu

12. Formuláře: název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem

- v kanceláři OÚ Leštinka v úřední hodiny


podrobnosti zde

13. Nejdůležitější předpisy, zákony: přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy

- vyhlášky obce – v kanceláři OÚ Leštinka v úřední hodiny


podrobnosti zde

14. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací

Bezplatné poskytování informací:

- informace poskytnuté formou nahlédnutí do listin
- informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu
- informace, které jsou k dispozici v elektronické podobě

Placené informace:
Dle sazebníku úhrad za poskytování informací dle ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů – tj. nákladů spojených se zpracováním a poskytnutím informace.


podrobnosti zde

15.Výroční správy za dva předchozí kalendářní roky dle zák. č.106/1999 Sb. :

výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů

Rok 2010

Rok 2009

16. Seznam organizací :seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Rozpočtové organizace

-Obec Leštinka

Organizační složky
-nejsou-

17. Vidimalizace a legalizace (CzechPOINT):
podrobnosti zde
18. Návody pro řešení životních situací
podrobnosti zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>